ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล

EB1 การกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ดัชนีการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

EB3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563

EB4 มาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563

EB5 การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ2564

ดัชนีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB7 การกำหนดมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB8 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

EB9 การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย

ดัชนีการส่งเสริมความโปร่งใส

EB10 การจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

EB11 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

EB12 เปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ

ดัชนีการรับสินบน

EB13 การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ดัชนีการใช้ทรัพย์สินของราชการ

EB14 การจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

EB15 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

ดัชนีการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

EB16 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB17 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน

EB18 รายงานแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน

ดัชนีการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB19 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB20 การจัดการความเสี่ยง และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB21 การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ดัชนีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

EB22 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริต

EB23 การรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม ชมรม STRONG

EB24 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในการทำงาน