ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล

MOIT 1 การกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

MOIT 2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ดัชนีการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT 3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563

MOIT 4 มาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563

MOIT 5 การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ2564